Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hàm tạo mã ngẫu nhiên

Được viết bởi QuangIT ngày 13/08/2012 lúc 07:43 PM
Hàm tạo mã ngẫu nhiên chỉ gồm chữ số, cả số cả ký tự ... Hàm sau đây sẽ tạo mã ngẫu nhiên chỉ gồm các chữ số
 • 0
 • 4992

Hàm tạo mã ngẫu nhiên


Hàm tạo mã ngẫu nhiên chỉ gồm chữ số, cả số cả ký tự ...
Hàm sau đây sẽ tạo mã ngẫu nhiên chỉ gồm các chữ số
public string MaNgauNhien_So(int codeCount)
{
  string allChar = "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9";
  string[] allCharArray = allChar.Split(',');
  string randomCode = "";
  int temp = -1;

  Random rand = new Random();
  for (int i = 0; i < codeCount; i++)
  {
    if (temp != -1)
    {
      rand = new Random(i * temp * ((int)DateTime.Now.Ticks));
    }
    int t = rand.Next(10);
    if (temp != -1 && temp == t)
    {
      return MaNgauNhien_So(codeCount);
    }
    temp = t;
    randomCode += allCharArray[t];
  }
  return randomCode;
}
 Hàm sau đây sẽ tạo chuỗi ngẩu nhiên có cả số và ký tự

public string MaNgauNhien_SoChu(int codeCount)
{
  string allChar = "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 ,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z";
  string[] allCharArray = allChar.Split(',');
  string randomCode = "";
  int temp = -1;

  Random rand = new Random();
  for (int i = 0; i < codeCount; i++)
  {
    if (temp != -1)
    {
      rand = new Random(i * temp * ((int)DateTime.Now.Ticks));
    }
    int t = rand.Next(36);
    if (temp != -1 && temp == t)
    {
      return MaNgauNhien_SoChu(codeCount);
    }
    temp = t;
    randomCode += allCharArray[t];
  }
  return randomCode;
}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML