Cấp bậc tác giả:

JAVA

[VIDEO]Bài 2 Java cơ bản: Chương trình HelloWorld

Được viết bởi webmaster ngày 10/10/2014 lúc 08:03 PM
Trong bài này sẽ dùng trình một text Editor để soạn thảo, ví dụ notepad.
  • 0
  • 7391

[VIDEO]Bài 2 Java cơ bản: Chương trình HelloWorld

 
Trong bài này sẽ dùng trình một text Editor để soạn thảo, ví dụ notepad. Chương trình có nội dung như sau:
public class HelloWord{
public static void main(String [] args){
System.out.println(“Hello Word !”);
}
}
Chương trình trên ta có 3 phần:
Phần 1: Dòng 1 khai báo class với tên là HelloWord.
Phần 2: Dòng 2 khai báo phương thức của class HelloWord cụ thể là phương thức main với tham số truyền vào là một mảng String.
Phần 3: Là câu lệnh in ra màn hình với dòng thông báo là Hello Word!
Lưu file vào C:\Test với tên là HelloWord.java lưu ý tên file phải trùng với tên public class.
Bây giờ biên dịch file HelloWord.java bằng cách sau:
Mở cmd lên và dùng lệnh cd C:\Test để chuyển tới thư mục Test và chúng ta dùng lệnh echo %PATH% kiểm tra xem đã có đường dẫn tới jdk đã được map vào chưa.
Nếu chưa thì click vào đây.
Giờ ta sẽ biên dịch file HelloWord.java. Từ thư mục Test ta gõ lệnh javac HelloWord.java nếu như không có báo lỗi gì thì ta đã biên dịch thành công và khi đó trong thư mục Test của cũng sẽ xuất hiện một file HelloWord.class đây là file bytecode của java. Tiếp theo ta sẽ thông dịch file HelloWord.class bằng lệnh java HelloWord và kết quả sẽ hiện ra là HelloWord!

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML