Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Làm thế nào để sử dụng SQL Server Profiler và Tuning Advisor

Được viết bởi webmaster ngày 22/05/2013 lúc 10:57 PM
Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng SQL Profiler và cơ sở dữ liệu Tuning Advisor để cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu.
  • 0
  • 14669

Làm thế nào để sử dụng SQL Server Profiler và Tuning Advisor

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng SQL Profiler và cơ sở dữ liệu Tuning Advisor để cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu. 

SQL Server Profiler? 
Microsoft SQL Server Profiler là giao diện người dùng đồ họa để SQL Trace theo dõi thể hiện của cơ sở dữ liệu hoặc phân tích dịch vụ. Bạn có thể chụp và lưu dữ liệu về sự kiện vào tập tin hoặc bảng để phân tích sau. Ví dụ, bạn có thể giám sát môi trường sản xuất để xem những thủ tục lưu trữ ảnh hưởng đến hiệu suất bởi thực hiện quá chậm. 

Tuning Advisor?
Điều chỉnh tư vấn giúp có báo cáo hiệu suất được tạo ra bởi SQL Profiler và cung cấp các chỉ mục thích hợp. Phải mất một hoặc nhiều câu lệnh SQL đầu vào và gọi Tối ưu hóa điều chỉnh tự động để thực hiện SQL điều chỉnh trên báo cáo.

Ví dụ Thời gian thực

Sau đây là ví dụ thời gian thực:
  • Đầu tiên Bắt đầu SQL Server 2008
  • Bấm vào New Query
  • Lựa chọn cơ sở dữ liệu Northwind
Viết 1 số câu lệnh như bên dưới. 

img1.jpg
Hình 1. 

Những truy vấn trả lại ba bảng dữ liệu, bảng đầu tiên có 1 bảng ghi, thứ hai có 9 bảng ghi và thứ ba có 166 bảng ghi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với SQL Profiler, đi đến Tools

img2.jpg
Hình 2. 

Và cung cấp các thông tin đăng nhập để kết nối. 

img3.jpg
Hình 3. 

Bạn sẽ thấy trace properties, như tên, tên cung cấp và loại cung cấp. 

img4.jpg
Hình 4. 

Bây giờ hãy nhấp vào nút "Run". 

img5.jpg
Hình 5. 

Bạn sẽ thấy có rất nhiều truy vấn chạy trong nội bộ nhưng chúng ta chỉ muốn lập báo cáo Northwind. Chúng ta hãy thực hiện một số thay đổi trong trace properties. 

img6.jpg
Hình 6. 

Vì chúng ta đang tạo điều chỉnh puposes, chọn mẫu để điều chỉnh và chọn tab Events và nhấp vào nút "Column filters". 

img7.jpg
Hình 7. 

Chọn tên cơ sở dữ liệu và trong báo cáo kết quả cung cấp tên cơ sở dữ liệu và click "Ok". 

img8.jpg
Hình 8. 

Bây giờ chạy thông tin một lần nữa, bạn sẽ chỉ thấy các truy vấn cơ sở dữ liệu Northwind được thực hiện và nạp vào báo cáo. 

img9.jpg
Hình 9. 

Bây giờ dừng lại ở thông tin cá nhân và lưu lại báo cáo này như tập tin theo dõi. 

img10.jpg
Hình 10. 

Tập tin theo dõi đã được lưu ở vị trí và với tên đó. Bây giờ đã đến lúc để bắt đầu database engine tuning advisor. 

img11.jpg
Hình 11. 

Và bây giờ chọn tập tin workload mà chúng ta lưu trên local và chọn cơ sở dữ liệu để điều chỉnh và nhấn nút "Start analysis". 

img12.jpg
Hình 12. 

img13.jpg
Hình 13. 

Nhấn nút "Start Analysis". 

img14.jpg
Hình 14. 

Nếu bạn nhận được lỗi này thì làm như sau để loại bỏ lỗi này:
  • Tới tab Tuning Options
  • Nhấp vào nút Advanced Options
  • Kiểm tra không gian tối đa được xác định cho các khuyến nghị
  • Nhập 5 vào ô
  • Nhấp vào "Ok"
img15.jpg
Hình 15. 

Bây giờ bấm "Start Analysis" lần nữa. 

img16.jpg
Hình 16. 

img17.jpg
Hình 17.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML