Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Đưa ứng dụng của bạn xuống System tray

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 01:44 PM
Đưa ứng dụng của bạn xuống System tray
  • 0
  • 10228
Tải tệp tin: Click ở đây

Đưa ứng dụng của bạn xuống System tray

1/ Mở 1 C# Application Form lên.
2/ Thêm control NotifyIcon từ Toolbox.
3/ Đặt thuộc tính Text cho NotifyIcon control, dòng text này sẽ hiển thị khi ng dùng rê chuột lên icon ở System tray. Ví dụ: “DNGAZ.com”
4/ Add icon nào mà bạn muốn xuất hiện dưới System tray vào thuộc tính Icon.
5/ Add đoạn code sau vào sự kiện Resize của Form:

Code: private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e)
{
// Nếu Form đang Minimize thì ẩn luôn Form
if (FormWindowState.Minimized == WindowState)
Hide();

6/ Thêm sự kiện DoubleClick cho NotifyIcon:
Code: private void notifyIcon1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
// Hiển thị lại Form nếu doubleclick vào icon dưới System tray
Show();
WindowState = FormWindowState.Normal;

OK, giờ bấm F5 chạy thử xem, bạn có thấy nó dưới System tray chưa?.
Bây giờ chúng ta sẽ thêm để khi right click vào cái icon dưới Systray thì sẽ bung ra 1 menu giống như các chương trình khác nhé.
7/ Thêm control ContextMenu từ ToolBox.
8/ Thêm vào ContextMenu những menu bạn muốn hiển thị
9/ Doubleclick vô menu và viết lệnh cho nó. Ví dụ:
Code: private void mnExit_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Thoát ứng dụng
Application.Exit();

10/ Đặt thuộc tính ContextMenu cho control NotifyIcon là tên của control ContextMenu mà bạn mới thêm vào ở bước 7.
Run chương trình

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML