Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Upload 1 file trong Asp.Net

Được viết bởi QuangIT ngày 17/06/2012 lúc 10:25 PM
Bài viết này sẽ chỉ cho chúng ta cách Upload file từ hệ thống bằng việc sử dụng FileUpload Control trong ASP.NET 2.0.
  • 0
  • 9191
Tải tệp tin: Click ở đây

Upload 1 file trong Asp.Net

Bài viết này sẽ chỉ cho chúng ta cách Upload file từ hệ thống bằng việc sử dụng FileUpload Control trong ASP.NET 2.0.

Thêm 1 Form mới vào project.
Đặt tên FileUploading.aspx.
Kéo và thả FileUpload control từ toolbox đến webform.
Kéo và thả Button control từ toolbox đếnwebform. Đặt tên Button Text là "Upload".
Double click lên Button Control đến nó generates sự kiện "Button1_Click" trong file .cs
Và kết thúc bằng việc kéo và thả Label Control từ toolbox đến webform.

Tạo folder trong ổ D với tên "Uploads"

Trong FileUploading.aspx.cs, viết code sau dưới sự kiện "Button1_Click"

Code:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (FileUpload1.HasFile)
        {
            FileUpload1.SaveAs(@"D:\Uploads\" + FileUpload1.FileName);
            lblFileMsg.Text = "<b>File Uploaded Successfully.</b><br>";
            lblFileMsg.Text += "File Name :" + FileUpload1.FileName;
            lblFileMsg.Text += "<br>File Type :" + FileUpload1.PostedFile.ContentType;
            lblFileMsg.Text += "<br>File Size :" + FileUpload1.PostedFile.ContentLength;
        }
        else lblFileMsg.Text = "Failed to Upload Your File";
    }
    catch (Exception)
    { }
}


Theo mặc định upload tối đa đến 4MB. Nó không cho phép các tập tin .exe
Để tăng kích thước của tập tin bằng cách thêm 1 thẻ trong web.config. Thêm thẻ này ở giữa.

Code:
<System.Web>
  <httpRuntime executionTimeout="500" maxRequestLength="4096" />
</System.Web>

Nguồn bài viết: DNGAZ

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML