Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Từ khóa LET(C# Refenrence)

Được viết bởi webmaster ngày 12/11/2018 lúc 04:20 PM
Trong một biểu thức truy vấn, nó chỉ hữu ích để lưu kết quả của biểu thức cho hóa đơn để sử dụng nó sau nó. Bạn có thể là từ khóa, để tạo biến biến và bắt đầu nó với kết quả của bạn. Khi được khởi tạo một giá trị, giá trị biến không thể được sử dụng để lưu một giá trị khác. Tuy nhiên, nếu biến phạm vi chứa một loại truy vấn, nó có thể được truy vấn.
 • 0
 • 6157

Từ khóa LET(C# Refenrence)

Trong một biểu thức truy vấn, nó chỉ hữu ích để phục hồi kết quả của biểu thức trong việc thiết lập trật tự để sử dụng. Khi khởi tạo giá trị, giá trị biến không thể được sử dụng để lưu giá trị khác. Tuy nhiên, nếu biến phạm vi chứa truy vấn, nó có thể được truy vấn một cách dễ dàng mà không phải rườm rà trong việc khai báo lại.

Ví dụ sau sử dụng hai cách:
 • Tạo kiểu enumerable, có thể truy vấn chính nó.
 • Cho phép truy vấn gọi ToLower chỉ một lần phạm vi trong biến word. Nếu không sử dụng let, bạn sẽ phải gọi ToLower mỗi từ trong mệnh đề where.
static void Main()
      {
        string[] strings =
        {
      "A penny saved is a penny earned.",
      "The early bird catches the worm.",
      "The pen is mightier than the sword."
    };

        // Split the sentence into an array of words
        // and select those whose first letter is a vowel.
        var earlyBirdQuery =
          from sentence in strings
          let words = sentence.Split(' ')
          from word in words
          let w = word.ToLower()
          where w[0] == 'a' || w[0] == 'e'
            || w[0] == 'i' || w[0] == 'o'
            || w[0] == 'u'
          select word;

        // Execute the query.
        foreach (var v in earlyBirdQuery)
        {
          Console.WriteLine("\"{0}\" starts with a vowel", v);
        }

        // Keep the console window open in debug mode.
        Console.WriteLine("Press any key to exit.");
        Console.ReadKey();

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML