Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Tìm mức lương thứ n mà không sử dụng từ khóa MAX hoặc TOP

Được viết bởi Trần Thái ngày 08/06/2013 lúc 02:44 PM
Ở đây Tôi viết truy vấn SQL để tìm lương thứ n mà không sử dụng từ khóa TOP hoặc MAX
  • 0
  • 6684

Tìm mức lương thứ n mà không sử dụng từ khóa MAX hoặc TOP

Ở đây Tôi viết truy vấn SQL để tìm lương thứ n mà không sử dụng từ khóa TOP hoặc MAX

SELECT * FROM (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SALARY DESC) AS rownumber,Salary 
FROM Employee ) 
AS foo 
WHERE rownumber = n 

Ví dụ
 
SELECT * FROM ( 
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SALARY DESC) AS rownumber,Salary 
FROM Employee ) 
AS foo 
WHERE rownumber = 5 

Các truy vấn trên sẽ hiển thị mức lương cao nhất thứ 5 từ bảng Employee.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML