Cấp bậc tác giả:

PHP

Random Quảng Cáo

Được viết bởi QuangIT ngày 14/09/2012 lúc 04:57 PM
This is a very easy and simple ad rotation script, you can set percentage to show the ads and you can adapt this script to rotate any thing.
  • 0
  • 7490

Random Quảng Cáo

Simple Ad Rotation Script

This is a very easy and simple ad rotation script, you can set percentage to show the ads and you can adapt this script to rotate any thing.


Overview


In this script (very easy script), we have 3 ads for rotation

first ad we want it to display 70%

second ad we want to display 20%

and the last one we want to display 10%


What to do


1. Random number 1-100

- if result = 1-70 (we have opportunity to display ad 1, 70%)

- if result = 71-90 (we have opportunity to display ad 2, 20%)

- if result = 91-100 (we have opportunity to display ad 3, 10%)


Example


In this script use rand(1, 100); to random number between 1 -100 and keep result in variable name "$result_random" if result = 85 ad 2 will display.


<?php


// random number 1 - 100 

  $result_random=rand(1, 100);


// if result less than or equal 70, display ad 1 (70%)

  if($result_random<=70){

  echo "Display ad1";

  }


// if result less than or equal 90, display ad 2 (20%)

  elseif($result_random<=90){

  echo "Display ad2";

}


// if result less than or equal 100, display ad 3 (10%)

  elseif($result_random<=100){

  echo "Display ad3";

}


?>


Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML