Cấp bậc tác giả:

DOTNET

RadioButtonList và DropDownList trong GridView chế độ Edit

Được viết bởi QuangIT ngày 13/05/2013 lúc 06:20 PM
Trong ví dụ này tôi giải thích cách sử dụng DropDownList hoặc RadioButtonList trong GridView chế độ Edit EditItemTemaplate.
 • 0
 • 10028

RadioButtonList và DropDownList trong GridView chế độ Edit

Trong ví dụ này tôi giải thích cách sử dụng DropDownList hoặc RadioButtonList trong GridView chế độ Edit EditItemTemaplate.

RadioButton và DropDownList được lựa chọn trong chế độ chỉnh sửa dựa trên giá trị được lưu trong DataBase

RadioBUttonListInGrid.gif

HTML ASPX:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataKeyNames="ID" 
              AutoGenerateColumns="False" 
              DataSourceID="SqlDataSource1" 
              OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound" 
              OnRowUpdated="GridView1_RowUpdated" 
              OnRowUpdating="GridView1_RowUpdating" 
              OnRowEditing="GridView1_RowEditing">
 <Columns>
 <asp:TemplateField HeaderText="ID">
 <ItemTemplate>
 <asp:Label ID="lblID" runat="server" Text='<%#Eval("ID") %>'>
 </asp:Label>
 </ItemTemplate>
 </asp:TemplateField>
 
 <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name" 
                 SortExpression="Name" />
 <asp:TemplateField HeaderText="Gender">
 <ItemTemplate>
 <asp:Label ID="lblGender" runat="server" 
            Text='<%#Eval("Sex") %>'>
 </asp:Label>
 </ItemTemplate>
 <EditItemTemplate>
 <asp:RadioButtonList ID="rbGenderEdit" runat="server">
 <asp:ListItem>Male</asp:ListItem>
 <asp:ListItem>Female</asp:ListItem>
 </asp:RadioButtonList>
 </EditItemTemplate>
 </asp:TemplateField>
 
 <asp:TemplateField HeaderText="Marital Status">
 <ItemTemplate>
 <asp:Label ID="lblStatus" runat="server" 
            Text='<%#Eval("MaritalStatus") %>'>
 </asp:Label>
 </ItemTemplate>
 <EditItemTemplate>
 <asp:DropDownList ID="ddlStatusEdit" runat="server">
 <asp:ListItem>Single</asp:ListItem>
 <asp:ListItem>Married</asp:ListItem>
 </asp:DropDownList>
 </EditItemTemplate>
 </asp:TemplateField>
 <asp:CommandField ShowEditButton="True" />
</Columns>
</asp:GridView>

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT [ID], [Name], [Sex], [MaritalStatus] 
               FROM [Details]" 
UpdateCommand="Update Details Set [Name]=@Name, [Sex]=@Sex, 
              [MaritalStatus]=@MaritalStauts Where [ID]=@ID">
   <UpdateParameters>
       <asp:Parameter Name="Name" />
       <asp:Parameter Name="Sex" />
       <asp:Parameter Name="ID" />
       <asp:Parameter Name="MaritalStauts" />
   </UpdateParameters>
</asp:SqlDataSource>

Code behind C#

protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
 DataRowView dRowView = (DataRowView)e.Row.DataItem;
 if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
 {
   if ((e.Row.RowState & DataControlRowState.Edit) > 0)
   {
     RadioButtonList rblGender = (RadioButtonList)e.Row.FindControl("rbGenderEdit");
     DropDownList ddlStatus = (DropDownList)e.Row.FindControl("ddlStatusEdit");
     rblGender.SelectedValue = dRowView[2].ToString();
     ddlStatus.SelectedValue = dRowView[3].ToString();
   }
 }
       
}
   
protected void GridView1_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
{
 RadioButtonList rblGender = (RadioButtonList)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("rbGenderEdit");
 DropDownList ddlStatus = (DropDownList)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("ddlStatusEdit");
 SqlDataSource1.UpdateParameters["Sex"].DefaultValue = rblGender.SelectedValue;
 SqlDataSource1.UpdateParameters["MaritalStauts"].DefaultValue = ddlStatus.SelectedValue;
}

Code Behind VB:
Protected Sub GridView1_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewRowEventArgs)
  Dim dRowView As DataRowView = DirectCast(e.Row.DataItem, DataRowView)
  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
    If (e.Row.RowState And DataControlRowState.Edit) > 0 Then
      Dim rblGender As RadioButtonList = DirectCast(e.Row.FindControl("rbGenderEdit"), RadioButtonList)
      Dim ddlStatus As DropDownList = DirectCast(e.Row.FindControl("ddlStatusEdit"), DropDownList)
      rblGender.SelectedValue = dRowView(2).ToString()
      ddlStatus.SelectedValue = dRowView(3).ToString()
    End If
    
  End If
End Sub

Protected Sub GridView1_RowUpdating(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewUpdateEventArgs)
  Dim rblGender As RadioButtonList = DirectCast(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl("rbGenderEdit"), RadioButtonList)
  Dim ddlStatus As DropDownList = DirectCast(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl("ddlStatusEdit"), DropDownList)
  SqlDataSource1.UpdateParameters("Sex").DefaultValue = rblGender.SelectedValue
  SqlDataSource1.UpdateParameters("MaritalStauts").DefaultValue = ddlStatus.SelectedValue
End Sub

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML