Cấp bậc tác giả:

HTML

Hướng dẫn xây dựng đồng hồ bấm giờ bằng JavaScript

Được viết bởi webmaster ngày 14/06/2020 lúc 04:19 PM
Bài này sẽ hướng dẫn các bạn code làm Đồng hồ bấm giờ bằng Javascript
 • 0
 • 8776

Hướng dẫn xây dựng đồng hồ bấm giờ bằng JavaScript

Đầu tiên là xây dựng 1 trang HTML như bên dưới
<div class="container">
    <h1 class="timer">
      <span class="minutes">00</span> :
      <span class="seconds">00</span> .
      <span class="milliseconds">000</span>
    </h1>
    <ol class="lapContainer"></ol>
    <div class="bottomPart">
      <div class="btns"> 
        <button class="reset">Reset</button>
        <button class="toggle">Start</button>
        <button class="lap">Lap</button>
      </div>
      <a href="https://devforum.info/" class="copyright"><b>dotnet.edu.vn</b><p></p>
    </a></div><a href="http://dotnet.edu.vn/" class="copyright">
  </a></div><a href="http://dotnet.edu.vn/" class="copyright">      </a>

Sau đó, chèn đoàn CSS này vào
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Lato', sans-serif;
}

body {
  height: 100vh;
  background: linear-gradient(to right, #d38312, #a83279);
  display: flex;
}

.container {
  margin: auto;
  width: 500px;
  height: 500px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  position: relative;
}

.timer {
  font-size: 76px;
  font-weight: lighter;
  color: #fff;
  width: 410px;
  margin-left: 20px;
}

.bottomPart {
  width: 100%;
  height: 200px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.copyright {
  align-self: flex-start;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  font-size: 20pt;
  font-weight: 500;
  text-shadow: 2px 2px 2px #0BB1CE;
}

.copyright:hover{
  text-shadow: #474747 3px 5px 2px, 2px 2px 2px rgba(31,206,40,0);
}

.btns {
  width: 300px;
  height: 100px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.btns button {
  width: 80px;
  height: 80px;
  background-color: transparent;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 50%;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  outline: none;
  box-shadow: 0px 20px 30px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.btns .toggle {
  transition: all 0.3s ease;
  background: rgb(105,201,48);
  background: radial-gradient(circle, rgba(105,201,48,1) 0%, rgba(48,182,40,1) 100%);
  z-index: 1;
}

.btns .toggle:active, .btns .reset:active, .btns .lap:active {
  transform: scale(0.9);
}

.btns .toggle.on {
  background-color: #d92027;
}

.btns .reset, .btns .lap {
  transition: all 0.3s ease;
}

.lapContainer {
  width: 200px;
  height: 150px;
  color: #fff;
  padding-left: 30px;
  overflow: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}

.lapItem {
  width: 120px;
  height: 30px;
  font-size: 18px;
  border-bottom: 1px solid #fff;
  margin-bottom: 5px;
}

::-webkit-scrollbar {
  width: 15px;
  
}

::-webkit-scrollbar-track {
  background: #f1f1f1;
  border-radius: 10px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #ff9234;
  border-radius: 10px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #ff7600;
}

Và đoạn Script xử lý sự kiện onload bên dưới
//Main
var timer = document.querySelector('.timer');
var toggleBtn = document.querySelector('.toggle');
var resetBtn = document.querySelector('.reset');
var lapBtn = document.querySelector('.lap');
var lapContainer = document.querySelector('.lapContainer')

var watch = new Stopwatch(timer);

function start() {
  toggleBtn.textContent = 'Stop';
  toggleBtn.classList.toggle("on");
  watch.start();
}

function stop() {
  toggleBtn.textContent = 'Start';
  toggleBtn.classList.toggle("on")
  watch.stop();
}

function stopWhenOn() {
  toggleBtn.textContent = 'Start';
  toggleBtn.classList.toggle("on")
  watch.stop();
  watch.reset();
}

toggleBtn.addEventListener('click', function () {
  watch.isOn ? stop() : start();
});

resetBtn.addEventListener('click', function () {
  watch.isOn ? stopWhenOn() : watch.reset();
  // stop();
});

lapBtn.addEventListener('click', function () {
  watch.isOn ? watch.lapOn() : watch.lapOff();
})

//StopWatch
function Stopwatch(elem) {
  var time = 0;
  var offset;
  var interval;

  function lapOn() {
    var lapTime = lapContainer.appendChild(document.createElement("li"))
    lapTime.innerHTML = elem.textContent;
    lapTime.classList = 'lapItem'
  }

  function lapOff() {
    return;
  }

  function update() {
    if (this.isOn) {
      time += delta();
    }
    elem.textContent = timeFormatter(time);
  }

  function delta() {
    var now = Date.now();
    var timePassed = now - offset;

    offset = now;

    return timePassed;
  }

  function timeFormatter(time) {
    time = new Date(time);

    var minutes = time.getMinutes().toString();
    var seconds = time.getSeconds().toString();
    var milliseconds = time.getMilliseconds().toString();

    if (minutes.length < 2) {
      minutes = '0' + minutes;
    }

    if (seconds.length < 2) {
      seconds = '0' + seconds;
    }

    while (milliseconds.length < 3) {
      milliseconds = '0' + milliseconds;
    }

    var result = minutes + ' : ' + seconds + ' . ' + milliseconds;

    return result;
  }

  this.start = function () {
    interval = setInterval(update.bind(this), 1);
    offset = Date.now();
    this.isOn = true;
  };

  this.stop = function () {
    clearInterval(interval);
    interval = null;
    this.isOn = false;
  };

  this.reset = function () {
    time = 0;
    lapContainer.innerHTML = '';
    interval = null;
    this.isOn = false;
    update();
  };

  this.lapOn = function () {
    lapOn();
  }

  this.lapOff = function () {
    lapOff();
  }

  this.isOn = false;
}

Nguồn bài viết: DevForum

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML