Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Chuyển đổi số thành chữ

Được viết bởi QuangIT ngày 08/06/2013 lúc 05:31 PM
Có nhiều bạn hỏi mình làm thế nào để chuyển đổi số thành chữ. Các bạn có thể áp dụng Code sau để chế biến. Đây là hàm chuyển đơn vị tiền tệ sang chữ.
  • 0
  • 13247

Chuyển đổi số thành chữ

Có nhiều bạn hỏi mình làm thế nào để chuyển đổi số thành chữ. Các bạn có thể áp dụng Code sau để chế biến. Đây là hàm chuyển đơn vị tiền tệ sang chữ.

    public static string ConvertDecimalToString(decimal number)
    {
        string s = number.ToString("#");
        string[] so = new string[] { "không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín" };
        string[] hang = new string[] { "", "nghìn", "triệu", "tỷ" };
        int i, j, donvi, chuc, tram;
        string str = " ";
        bool booAm = false;
        decimal decS = 0;
        //Tung addnew
        try
        {
            decS = Convert.ToDecimal(s.ToString());
        }
        catch
        {
        }
        if (decS < 0)
        {
            decS = -decS;
            s = decS.ToString();
            booAm = true;
        }
        i = s.Length;
        if (i == 0)
            str = so[0] + str;
        else
        {
            j = 0;
            while (i > 0)
            {
                donvi = Convert.ToInt32(s.Substring(i - 1, 1));
                i--;
                if (i > 0)
                    chuc = Convert.ToInt32(s.Substring(i - 1, 1));
                else
                    chuc = -1;
                i--;
                if (i > 0)
                    tram = Convert.ToInt32(s.Substring(i - 1, 1));
                else
                    tram = -1;
                i--;
                if ((donvi > 0) || (chuc > 0) || (tram > 0) || (j == 3))
                    str = hang[j] + str;
                j++;
                if (j > 3) j = 1;
                if ((donvi == 1) && (chuc > 1))
                    str = "một " + str;
                else
                {
                    if ((donvi == 5) && (chuc > 0))
                        str = "lăm " + str;
                    else if (donvi > 0)
                        str = so[donvi] + " " + str;
                }
                if (chuc < 0)
                    break;
                else
                {
                    if ((chuc == 0) && (donvi > 0)) str = "lẻ " + str;
                    if (chuc == 1) str = "mười " + str;
                    if (chuc > 1) str = so[chuc] + " mươi " + str;
                }
                if (tram < 0) break;
                else
                {
                    if ((tram > 0) || (chuc > 0) || (donvi > 0)) str = so[tram] + " trăm " + str;
                }
                str = " " + str;
            }
        }
        if (booAm) str = "Âm " + str;
        return str + "đồng chẵn";
    }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML