Cấp bậc tác giả:

JAVA

Add và Get dữ liệu trong Java

Được viết bởi QuangIT ngày 15/09/2012 lúc 05:10 PM
Tạo ra 2 ứng dụng độc lập. Ứng dụng đầu tiên nhận câu lệnh cho bảng students có thuộc tính: name, id và age để thêm vào bảng. Còn ứng dụng thứ hai thì in ra màn hình thông tin từ bảng students ở trên
  • 0
  • 19632

Add và Get dữ liệu trong Java

Đề bài: Tạo ra 2 ứng dụng độc lập. Ứng dụng đầu tiên nhận câu lệnh cho bảng students có thuộc tính: name, id và age để thêm vào bảng. Còn ứng dụng thứ hai thì in ra màn hình thông tin từ bảng students ở trên


Add Student

Chức năng chương trình:

-         Kết nối cơ sở dữ liệu

-         Thêm một trường vào cơ sở dữ liệu

Cơ chế:

-         Tạo kết nối đến Driver của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

-         Từ đó, thực thi câu lệnh xử lí CSDL

-         Kiểm tra việc thêm có thành công hay ko, nếu ko thì báo lỗi

Các lớp và chức năng các lớp:

-         Lớp chứa hàm main, ko có thuộc tính và phương thức gì khác

-         Tạo đối tượng Connection kết nối đến Driver của hệ quản trị CSDL, nếu việc load driver không thành công thì thoát chương trình

-         Tạo đối tượng Statement thực thi câu lệnh xử lí CSDL (ở đây là Insert), sử dụng phương thức execute để thực thi các lệnh không cần truy vấn,  đối số trả về là kiểu int, trả về 1 nếu thành công, và giá trị khác thì thất bại

Get Students

Chức năng chương trình:

-         Kết nối CSDL

-         Truy vấn

Cơ chế:

-         Tạo kết nối đến Driver của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

-         Từ đó, thực thi câu lệnh truy vấn CSDL

-         Xuất kết quả ra màn hình

Các lớp và chức năng các lớp:

-         Tương tự như lớp AddStudent, khi tạo Statement thì sử dụng phương thức excecuteQuery thay vì execute, kiểu trả về là ResultSet

-         Từ ResultSet đã trả về, hiển thị nó lên màn hình

Kết quả ví dụ  minh họa:AddStudent

import java.sql.*; 
import java.util.Scanner;
public class AddStudent { 
    Connection con; 
    Statement st; 
    int rs;
    String name,age;
    public AddStudent()   
       { 
    try{ 
    Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 
    con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:SV"); 
    st = con.createStatement();    
    }catch(Exception e){ 
    } 
         }  
    public void Add() 
    { 
      try{ 
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Input Name: ");
      name = input.nextLine();
      System.out.println("Input Age: ");
      age  = input.nextLine();
      String sql = "INSERT INTO Students([Name],[Age]) VALUES('"+name+"',"+age+")";
      rs= st.executeUpdate(sql);
      System.out.println("Insert Successfull: "+name+"\t"+age+"tuoi\n");
      }catch (Exception e) { 
          System.out.println(e);
      } 
      finally {
          if(con!=null){
              try{
                  st.close(); 
                  con.close();
              }catch(Exception e){} 
      }
      }
}
    public static void main(String[] args) { 
        AddStudent O = new AddStudent(); 
        O.Add(); 
    } 
}
 

GetStudent

import java.sql.*;

public class GetStudent {

    Connection con;

    Statement st;

    public GetStudent(){

        try{

            Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");

            con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:SV");

            st = con.createStatement();  

            }catch(Exception e){

            }

    }

    public void Get()

    {

        try{

              String sql = "select * from Students";

              ResultSet rs= st.executeQuery(sql);

              while(rs.next()) {

                  String name=rs.getString("Name");

                  String age=rs.getString("Age");

                  System.out.println("Show Data: "+name+"\t"+age);

                  }

            

              }catch (Exception e) {

                  System.out.println(e);

              }

              finally {

                  if(con!=null){

                      try{

                          st.close();

                          con.close();

                      }catch(Exception e){}

              }

              }

    }

  

    public static void main(String[] args) {

        GetStudent O = new GetStudent();

        O.Get();

    }

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML