Cấp bậc tác giả:

TRAINING

[Angular][Phần 4]Angular $rootScope

Được viết bởi webmaster ngày 17/04/2016 lúc 05:07 PM
Như đã biết $scope là một đối tượng cầu nối lưu trữ dữ liệu, hay có thể hiểu nó là một kho dữ liệu để trao đổi giữa controller và HTML, nhưng chỉ tồn tại trong một view nhất định.
  • 0
  • 6010

[Angular][Phần 4]Angular $rootScope

Như đã biết $scope là một đối tượng cầu nối lưu trữ dữ liệu, hay có thể hiểu nó là một kho dữ liệu để trao đổi giữa controller và HTML, nhưng chỉ tồn tại trong một view nhất định.

$rootScope cũng như $scope nhưng tồn tại trên toàn bộ ứng dụng của chúng ta (có thể gọi trong service, directive, controller, filter, ...). Hiểu đơn giản tất cả $scope đều là hậu duệ của $rootScope.

Phương thức
Tất cả các phương thức đều áp dụng cho $scope$rootScope

$watch(watchExpression, listener, [objectEquality])
  • Phương thức này sẽ quan sát giá trị của watchExpression
  • listener sẽ được gọi khi giá trị watchExpression thay đổi
  • objectEquality là true nếu như watchExpression là một đối tượng phức tạp (Angular sẽ sử dụng angular.equals để so sánh)
Tham sốKiểu
watchExpressionfunction String
listenerfunction(newVal, oldVal, scope)
objectEqualityBoolean

Return: Trả về một hàm hủy đăng ký, khi hàm này được thực thi thì việc quan sát sẽ chấm dứt.

$watchGroup(watchExpressions, listener)
Mở rộng của $watch, nó sẽ quan sát một mảng các giá trị của watchExpressions, nếu một phần tử bất kỳ trong mảng thay đổi thì listener sẽ được gọi.

Tham sốKiểu
watchExpressionArray[<string | Function()>]
listenerfunction(newVal, oldVal, scope)

Return: Trả về một hàm hủy đăng ký, khi hàm này được thực thi thì việc quan sát sẽ chấm dứt.

$watchCollection(obj, listener)
Quan sát sự thay đổi các thuộc tính của một đối tượng (cũng như các phần tử của mảng)

Tham sốKiểu
objfunction String
listenerfunction(newCollection, oldCollection, scope)

Return: Trả về một hàm hủy đăng ký, khi hàm này được thực thi thì việc quan sát sẽ chấm dứt.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML