Cấp bậc tác giả:

Thủ Thuật Công Nghệ

Hướng dẫn Cài đặt email POP và IMAP

Được viết bởi webmaster ngày 16/03/2020 lúc 08:22 PM
Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ email chung, chẳng hạn như Outlook.com hoặc Gmail, hãy dùng bảng này để tìm thiết đặt máy chủ thư đến (IMAP hoặc POP) của nhà cung cấp email của bạn.

Hướng dẫn Cài đặt email POP và IMAP

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ email chung, chẳng hạn như Outlook.com hoặc Gmail, hãy dùng bảng này để tìm thiết đặt máy chủ thư đến (IMAP hoặc POP) của nhà cung cấp email của bạn.

Mẹo: không chắc chắn nhà cung cấp email của bạn là gì? Hãy xem địa chỉ email của bạn. Từ ngay sau khi ký hiệu @ thường là nhà cung cấp email của bạn.

Nhà cung cấp email

Thiết đặt IMAP

Thiết đặt POP

Thiết đặt SMTP

AOL (bao gồm Verizon.net)

Máy chủ: imap.aol.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: pop.aol.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.aol.com

Cổng: 465

Mã hóa: SSL/TLS

Gmail

Máy chủ: imap.gmail.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: pop.gmail.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.gmail.com

Cổng: 465

Mã hóa: SSL/TLS

iCloud

Máy chủ: imap.mail.me.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Vụ

Cổng:

Máy chủ: smtp.mail.me.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

MSN

Máy chủ: imap-mail.outlook.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: pop-mail.outlook.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp-mail.outlook.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

Office 365

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.office365.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

Outlook.com

Hotmail.com

Live.com

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.office365.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

Yahoo!

Máy chủ: imap.mail.yahoo.com 

Cổng: 993

Mã hóa: SSL

Máy chủ: pop.mail.yahoo.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL

Máy chủ: smtp.mail.yahoo.com 

Cổng: 587 hoặc 465

Mã hóa: TLS/STARTTLS hoặc SSL

Nguồn bài viết: Microsoft

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT