WPF Recipes trong C# 2008

  • Ngày gửi: 25/08/2012
  • Lượt xem: 1634
  • Lượt tải: 13
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

WPF cung cấp rất nhiều tính năng mạnh mẽ mà bạn có thể tận dụng để đơn giản hóa và tăng tốc độ lên các tiến trình phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng của bạn.


Nội dung:
WPF cung cấp rất nhiều tính năng mạnh mẽ mà bạn có thể tận dụng để đơn giản hóa và tăng tốc độ lên các tiến trình phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng của bạn. Nó bao gồm tính năng mà sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực trong WinForms. Từ chia sẻ nguồn lực trên toàn ứng dụng của bạn, tạo ra các thuộc tính tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng động và các ràng buộc để thu hẹp cũng như giảm quá trình gỡ lỗi của liên kết dữ liệu.
Chương này tập trung vào các vấn đề cơ bản của việc xây dựng ứng dụng WPF Rich và một số phương pháp mà bạn có thể sử dụng để giúp dễ dàng tìm lỗi của liên kết dữ liệu. Các công thức trong chương này mô tả làm thế nào để:
• Tạo một ứng dụng WPF theo chuẩn (phần 1-1)
• Xử lý ngoại lệ unhandled ( phần  1-2)
• Tạo và sử dụng thuộc tính (các  phần 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, và 1-9)
• Xử lý các nguồn tài nguyên trong ứng dụng (phần 1-10, 1-11, 1-12)
• Chia sẻ thuộc tính khắp  ứng dụng ( phần  1-13)
• Tạo ứng dụng đơn qua ví dụ ( phần  1-14)
• Quản lý nhiều cửa sổ trong một ứng dụng ( phần 1-15)
• Debug data bindings ( phần  1-16 và 1-17)
BÌNH LUẬN