Tìm hiểu cách lập trình Strings

  • Ngày gửi: 15/10/2014
  • Lượt xem: 1427
  • Lượt tải: 78
  • Ngôn ngữ: C#
  • Số trang: 13
  • Nền tảng: .NET
  • Người gửi: QuangIT
Tải tại đây
loading...

Tóm tắt:

Ebook này được viết theo hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu như sinh viên, những người muốn tìm hiểu lập trình Strings sử dụng C #.

Loading...

Nội dung:
Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình, để đại diện cho một giá trị, chúng ta cần kiểu dữ liệu. Các kiểu dữ liệu Char đại diện cho một đối tượng trong . NET, văn bản này được lưu giữ như là một bộ sưu tập chỉ đọc tuần tự của các đối tượng Char. Không có  null-chấm dứt vào cuối của một C # string, do đó một chuỗi C # có thể chứa bất kỳ số nhúng các ký tự null ('\ 0'). 

Các kiểu dữ liệu System.String được sử dụng để đại diện cho một chuỗi. Strings trong C # là một đối tượng của System.String

Lớp String trong C# đại diện cho một chuỗi. 

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI...

BÌNH LUẬN