Các bước lập trình trên Windows Phone

 • Ngày gửi: 15/10/2014
 • Lượt xem: 2123
 • Lượt tải: 96
 • Ngôn ngữ: C#
 • Số trang: 249
 • Nền tảng: .Net
 • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Đây là eBook hướng dẫn lập trình ứng dụng trên Windows Phone với các bước đơn giản, dễ dàng thực hiện sử dụng các thành phần có sẵn của Windows Phone framework.


Nội dung:
The eBook is targeted towards audience of level 100 to level 400 to get complete idea of application development from the scratch.

TABLE OF CONTENTS: 
 • Windows Phone Overview 
 • Hello World Silverlight Application 
 • Working with Alarms/Reminders 
 • Working with Contacts 
 • Working with Calendar 
 • Working with Camera 
 • Working with Panorama Control 
 • Working with Pivot Control 
 • Working with Media 
 • Working with Toast Notifications 
 • Working with Tile Notifications 
 • Working with Raw Notifications 
 • Working with Tiles 
 • Working with Launchers 
 • Working with Choosers 
 • Working with Navigation 
 • Working with Web Browser Control 
 • Working with Screen Orientation 
 • Working with BING Map Control 
 • Working with Device Information 
 • Working with Themes 
 • Working with Isolated Storage 
 • Working with Files and Folders 
 • Creating a Local Database 
 • Consuming an ODATA Service 
 • Consuming a WCF Service 
 • Encrypting Data for Security 
 • WP7 Tool kit for Silverlight 
 • Deploying Application to Marketplace 
 • F5debug - Windows Phone Apps
BÌNH LUẬN